Adatkezelési tájékoztató (honlap)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | www.szihalomkozseg.hu

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA

Szihalom Községi Önkormányzat hivatalos honlapja (www.szihalomkozseg.hu) olyan funkciókat vagy felületeket, aloldalakat tartalmaz, amelyeken keresztül érintettek személyes adatainak kezelésére is sor kerül.

Ki az érintett?

Bárki érintett lehet, akinek személyes adatait az önkormányzat kezeli.

Mi a tájékoztatás célja?

A tájékoztatás célja, hogy e dokumentumban bemutassuk az érintetteknek a www.szihalom.hu weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

A tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően készült el. A fogalmak értelmezésénél a fenti jogszabályokban foglalt értelmező rendelkezések az irányadóak.

KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A www.szihalom.hu oldalon megvalósuló adatkezelések vonatkozásában adatkezelőnek Szihalom Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Adatkezelő) minősül.

Adatkezelő

                                 Székhelye: 3377 Szihalom, Hunyadi út 78.

                                 Elérhetősége: +36 (36) 492-000; polghiv@szihalom.t-online.hu

                                 Törzsszáma: 729446

                                 Képviselője: Bóta József Sándor polgármester

                                 Adatvédelmi tisztviselője (DPO): Dr. Pető Balázs

                                 DPO elérhetősége: info@szihalomkozseg.hu

Az Adatkezelő személyes adatok megismerésére jogosult munkatársairól, illetve az adattovábbítások címzettjeiről lentebb olvashat.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE SORÁN AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL FONTOSNAK TARTOTT ELVEK

Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során azokat a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja a GDPR-ben és az Infotv-ben, mindezeken túl pedig a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

Adatai biztonságát a következők szerint garantáljuk: minden személyes adat a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának (confidentiality), sértetlenségének (integrity) és rendelkezésre állásának (availability) biztosítása érdekében (ún. CIA-elv).

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK

Amennyiben Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben a következő jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Érintettként Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra is, hogy hozzáférést kapjon

 1. a kezelt személyes adatokhoz,
 2. az kezelt adatok kategóriáihoz,
 3. az adatkezelés(ek) céljaihoz,
 4. az adatkezelés(ek) címzettjeihez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, valamint
 5. a személyes adatok tervezett tárolásának időtartamához, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – az időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

A fentieken túl jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy
 2. az adatkezelés jogellenes

és

az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az érintett személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez akkor (ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen) a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés

 1. az adatkezelő, vagy
 2. egy harmadik fél

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,

ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul

és az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben érintett élni kíván a fenti jogosultságaival, úgy az azok végrehajtására nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap.

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Szihalom, 2020. december 19.

Szihalom Községi Önkormányzat,

mint adatkezelő

 

A www.szihalomkozseg.hu honlapon megvalósuló adatkezelésekhez kapcsolódó egyedi tájékoztatók

KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSNYÚJTÁS

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az érintett személyes adatainak kezelésének célja, hogy amennyiben a http://szihalomkozseg.hu/ weboldalon megjelölt kapcsolatfelvételi csatornák (központi e-mailcím, telefonszám, stb.) valamelyikén az érintett kapcsolatba lép az Adatkezelővel és ennek során általános jellegű kérdéseket tesz fel, úgy azt az Adatkezelő e feladattal megbízott munkatársai megválaszolhassák.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk közfeladat-ellátó szervezet, valamennyi adatkezelési tevékenységének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), amely a NAIH 2018. évi beszámolója értelmében magába olvasztja a fenti jogalapokat.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelése során személyes adatként az érintett neve, az érintett e-mailkliense által megjelenített név, az elérhetőségre vonatkozó adatok (pl. e-mailcím vagy telefonszám), az üzenet tárgya és tartalma (amennyiben személyes adatot tartalmaz) kerülhet kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként az önkormányzat vagy az önkormányzat hivatalának azon dolgozói férnek hozzá, akik a kapcsolatfelvétellel és a megkeresések megválaszolásával járó feladatokat munkakörük alapján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikusan (e-mail) érkező megkeresés esetén a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresés megválaszolásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő az elektronikus levélben történő kapcsolatfelvétellel összefüggésben adatfeldolgozók (tárhelyszolgáltatók) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó (1.) megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; Cg. 01-09-968314)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefon: +36 1 700 2323; Honlap: www.mhosting.hu

Az adatfeldolgozó (2.) megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Telekom Nyrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36; Cg. 01-10-041928)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Email: DPO@telekom.hu

Telefon: 1414

Honlap: www.telekom.hu

A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: + 36-1-767-8200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: http://www.posta.hu

Közérdeklődésre számot tartó információk, elérhetőségek közzéttétele

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a település lakossága egyszerűen megtalálja a legfontosabb szolgáltatásokat végző vállalkozások, egyéb szervezetek elérhetőségeit (pl. gyógyszertár, civil szervezetek, stb.), továbbá információt szerezzen a nyitva tartásról.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk közfeladat-ellátó szervezet, valamennyi adatkezelési tevékenységének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), amely a NAIH 2018. évi beszámolója értelmében magába olvasztja a fenti jogalapokat.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során személyes adatként az érintett neve – amennyiben az előbbi nem minősül közérdekből nyilvános adatnak – az érintett elérhetősége (pl. e-mailcíme, telefonszáma) kerülhet kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; Cg. 01-09-968314)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefon: +36 1 700 2323; Honlap: www.mhosting.hu

Pályázatokkal kapcsolatos dokumentációk, sajtóközlemények közzététele

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy az uniós vagy a hazai forrás terhére megvalósuló projektekkel kapcsolatban kötelezően közzéteendő információk a település honlapján elérhetőek legyenek. Ennek során alkalmanként személyes adat is közzétételre kerülhet (pl. képmás). A projektekkel kapcsolatos adatkezelésekről bővebben a projektekkel összefüggő adatkezelések körében találhatunk információkat

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az érintett oldaláról annak a projekt végrehajtása során tett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja), az Adatkezelő oldaláról a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja) vagy a jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja). Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk közfeladat-ellátó szervezet, valamennyi adatkezelési tevékenységének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), amely a NAIH 2018. évi beszámolója értelmében magába olvasztja a fenti jogalapokat.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során személyes adatként az érintett neve – amennyiben az előbbi nem minősül közérdekből nyilvános adatnak – az érintett elérhetősége (pl. e-mailcíme, telefonszáma), esetenként az érintettről készült fénykép, videofelvétel (képmás) kerül kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, valamint a támogatási szerződésben vagy más, azzal egy tekintet alá eső dokumentumban, ennek hiányában a pályázati felhívásban vagy útmutatóban, illetve a háttérjogszabályban megjelölt fenntartási időszak végéig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; Cg. 01-09-968314)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefon: +36 1 700 2323; Honlap: www.mhosting.hu

 

FOTÓGALÉRIA MŰKÖDTETÉSE

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása a helyi rendezvényekről, azok hangulatáról, egyben a települési rendezvények propagálása.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk közfeladat-ellátó szervezet, valamennyi adatkezelési tevékenységének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), amely a NAIH 2018. évi beszámolója értelmében magába olvasztja a fenti jogalapokat.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során személyes adatként Az érintettről készített fénykép, videófelvétel (képmás) kerül kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; Cg. 01-09-968314)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefon: +36 1 700 2323; Honlap: www.mhosting.hu

 

HELYI ÚJSÁG KÖZZÉTÉTELE A HONLAPON

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a lakosság és a látogatók megismerjék a SzihalMI Lapot, mint a település alapvető “offline” médiumát, valamint, hogy az újság azokhoz is eljusson, akik adminisztrációs hibából nem kaptak az adott példányból.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk közfeladat-ellátó szervezet, valamennyi adatkezelési tevékenységének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), amely a NAIH 2018. évi beszámolója értelmében magába olvasztja a fenti jogalapokat.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Személyes adatként az érintett neve (titulus/vezetéknév/keresztnév) – amennyiben az előbbi nem minősül közérdekből nyilvános adatnak –, az érintett elérhetősége (pl. e-mailcíme, telefonszáma), esetenként az érintettről készült fénykép, videofelvétel (képmás) kerül kezelésre.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a honlap valamennyi látogatója hozzáfér, csakúgy, mint a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A jelen adatkezelési művelet során az Adatkezelő adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) közreműködését veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése, alapvető adatai:

Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; Cg. 01-09-968314)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefon: +36 1 700 2323; Honlap: www.mhosting.hu

 

Tájékoztató a sütikről (“Cookies”)

Az Adatkezelő honlapja sütiket (“cookies”) használ a felhasználói élmény javítása céljából. Egyes sütik alkalmazásához szükségünk van az érintett hozzájárulására.

A cookie-k („sütik”) az általános, közérthető meghatározás szerint betűkből és számokból álló kis információcsomagok, amelyeket általában a honlapok a felhasználói böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az oldal tulajdonosa a látogatókról.

A cookie-k alapvetően két csoportra oszthatóak:

 1. az első csoportba azok a sütik tartoznak, amelyek esetében nincs szükség hozzájárulás beszerzésére. Ezek az Adatvédelmi Munkacsoport 4/2012. számú véleménye alapján a következőek lehetnek:
  1. olyan sütik, amelyek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton történő közléstovábbítás, vagy
  2. olyan sütik, amelyre az előfizető vagy a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 2. Minden egyéb cookie futtatásához a látogató előzetes hozzájárulására van szükség.

Az Adatkezelő weboldalának első meglátogatásakor egy felugró ablakban az érintett megadhatja a megfelelő hozzájárulásokat a 2. pont szerinti sütik futtatásához. Amennyiben az érintett meggondolja magát, úgy e hozzájárulásokat bármikor visszavonhatja a böngészőjén keresztül:

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Szihalom, 2020. december 19.

Szihalom Községi Önkormányzat,

mint adatkezelő